ریاضی و آمار دانشگاه مفید

ریاضی و آمار دانشگاه مفید

درس روشهای مقداری در بازرگانی


استاد درس: احمد سعیدی


مراجع درس روش های مقداری در بازرگانی ترم دوم سال تحصیلی 94-95

۱- آشنایی با تحقیق در عملیات - حمدی طه - ترجمه محمد باقر بازرگانی – جلد اول – مرکز نشر دانشگاهی- از ابتدای فصل 1 تا انتهای فصل 4

۲- کاربرد MATLAB در مهندسی - علوم پایه و اقتصاد - تالیف احمد سعیدی - انتشارات نهر دانش ۱۳۸۸


هدف این درس عبارت است از ارائه یک رویکرد سیستماتیک برای استفاده از اطلاعات یک مسأله واقعی به منظور اتخاذ بهترین تصمیم یا تعیین بهترین نحوه به کارگیری یا تخصیص منابع موجود


کلید واژه ها: 

1- مدلسازی ریاضی 

2- برنامه ریزی خطی

3- روش سیمپلکس

4 - مسأله دوگان

5 - تحلیل حساسیت

6- قیمت سایه ای

7- تئوری تصمیم 

  x = linprog( f , A , b , Aeq , beq , lb , ub)      دستور نرم افزار متلب برای حل مساله برنامه ریزی خطی 

9- روش AHP

10- مساله حمل و نقل (ترابری)

حل آنلاین مساله برنامه ریزی خطی   https://www.zweigmedia.com/RealWorld/simplex.html
  تذکر: این درس استاد حل تمرین ندارد و  رفع اشکال توسط استاد درس در طول دوره انجام خواهد شد. انشا٬ الله

 تشکیل کلاس:

یکشنبه و سه شنبه  8:00  الی  10:00 صبح

 نمونه سوال میانترم درس روشهای مقداری در بازرگانی

نحوه امتیاز بندی نهایی

میانترم: ۶۰ امتیاز

پایانترم: ۹۰ امتیاز

تکالیف در طول دوره: ۲۰ امتیاز

تکالیف نرم افزاری: ۳۰ امتیاز

 نمرات پایانترم درس روشهای مقداری

 

 

  مراجع برای مطالعه بیشتر

۱- تحقیق در عملیات( ۱) تالیف عادل آذر- انتشارات دانشگاه پیام نور  (مرجع اصلی)


2- Statistical Techniques in Business and Economics  - Lind , Marchal , Mason -  11th Edition. Mc-Grow Hill- Chapter 10 to chapter 18.  http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0073401803/student_view0

 3- Quantitative Methods for Business, 5th Edition, Donald Waters, Prentice HAll, 2011.

4- Quantitative Methods for Decision Makers, 4th Edition, Mik Wisniewski, Prentice HAll, 2006.

5- Quantitative Methods for Business, the A-Z of QM, John Buglear, Elsevier 2005.


دانشجویانی که احساس می کنند نیاز است قبل از شروع درس برخی مباحث قبلی را مجددا یادآوری کنند توصیه می شود به کتابها و سایتهای زیر مراجعه کنند:

۱- وبلاگ ریاضی اول دبیرستان

۲- سایتی شامل آموزش روش ترسیمی

۳- تعدادی تمرین برنامه ریزی خطی همراه با ارزیابی

 ۴- حل تمرین به صورت یک بازی

  5- نرم افزار برش بهینه  http://optimalprograms.com/cutting-optimization/

6-  سایت حل مسائل تحقیق در عملیات   https://www.solver.com/transportation-problem-1

7- فیلم آموزشی تحلیل حساسیت

https://www.aparat.com/v/l2raE/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87


8- سایت درباره برنامه ریزی خطی   https://www.linearprogramming.info/
9- نرم افزار آنلاین GeoGebra  برای حل مسائل برنامه ریزی خطی https://www.geogebra.org/m/WwFv9hzt